VaccineSpecialisten logo

Tilsyn med sundhedspersoner

Styrelsen for Patientsikkerhed fører jævnligt tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. autorisationsloven § 5

VaccineSpecialisten har haft et sundhedsfagligt og planlagt tilsyn inden for vaccinationsområdet den 22/2-2019. 

Tilsynet blev foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst og rapporten kan findes på styrelsens hjemmeside ved at følge nedenstående link:

Læs Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport fra VaccineSpecialisten i Kgs. Lyngby

Besøget afstedkom en meget fin tilbagemelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed til VaccineSpecialisten.

Rapporten forefindes også i klinikken og kan udleveres til gennemlæsning ved behov.

Til dig - der bliver rådgivet og vaccineret hos VaccineSpecialisten

Nedenfor kan du læse VaccineSpecialistens privatlivspolitik for patientbehandling.

Når du er patient i klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.
Dette har VaccineSpecialisten pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven. De oplysninger, som vi registrerer og behandler, har vi pligt til at opbevare sikkert – ligesom vi har tavshedspligt.

Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer uden for klinikken, som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Visse oplysninger om dig registrerer- og anvender vi til brug for afregningsmæssige forhold, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, f.eks. via din arbejdsplads, din kommune, region eller et forsikringsselskab.

VaccineSpecialisten har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter du har været i kontakt med klinikken sidste gang. I særlige tilfælde, som beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

Oplysningerne om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe dette har relevans og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring.
Oplysninger om dig til afregningsformål, registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f. (Indtil 25. maj 2018 blev oplysningerne registreret på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.)

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger som klinikken registrerer og behandler om dig.
Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er sket en fejl i journalen, kan du bede os om at lave en tilføjelse med dine bemærkninger.

Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, så kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på: www.datatilsynet.dk

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på: www.stps.dk

Med Venlig Hilsen

Søs Holten, Læge, M.D.

Mantoux test:

Ved studieophold eller sundhedsarbejde i udlandet påkræves ofte tuberkulose-test og/eller -vaccination.

VaccineSpecialisten tilbyder en mantoux test, der påviser om du har en pågående infektion med tuberkulose, om du har været udsat for denne sygdom tidligere eller om du allerede er blevet vaccineret mod denne sygdom.

Denne test kræver 2 besøg i klinikken med 3 døgns interval. Ved første besøg lægges en lille dose tuberkulin lige under huden på underarmen og efter 3 døgn, ved andet besøg i klinikken, aflæses resultatet af testen.

Der medgives, ved sidste besøg, dokumentation for testen med beskrivelse af resultat. Denne dokumentation, på både dansk og engelsk, kan sendes som dokumentation til uddannelsesinstitution i udlandet.

Tuberkulose:

Omkring 1/3 af jordens befolkning er smittet med Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis). Globalt er der årligt omkring 8 millioner nye tilfælde af tuberkulose (TB) og med ca. 2 millioner dødsfald er TB en af de hyppigste dødsårsager.

M. tuberculosis smitter ved dråbesmitte, når en person med aktiv lunge-TB hoster og smitte kræver således tæt kontakt. Det er kun omkring 10% af de der bliver smittet, der udvikler aktiv TB. Hyppigst inden for de første to år.
Globalt er der stigende problemer med resistens mod de foretrukne medicinske behandlinger (multidrug-resistent (MDR) og extended drug-resistent (XDR) TB), som derfor gør sygdommen vanskeligt at behandle.

Vaccine mod tuberkulose:

Man har i Danmark haft rutinemæssig Bacille-Calmette-Guérin (BCG)-vaccination af børn i perioden 1946-1986. BCG-vaccinen er en levende svækket vaccine indeholdende en svækket stamme af M. bovis og er blevet anvendt siden 1924.

BCG-vaccinen skal gives i hudens aller øverste lag af en fagperson, der har kompetence inden for dette. Der gives 0,1 ml til voksne og børn >1 år og 0,05 ml til børn <1 år, og bør derfor gives af en erfaren vaccinatør.
Der udvikles et overfladisk sår på injektionsstedet 2-4 uger efter vaccination. Der kan opstå en byld, specielt hvis vaccinen er givet for dybt i huden. Desuden kan ses forstørrede lymfeknuder lokalt.

Man vaccinerer ikke HIV-smittede og andre immunsvækkede, da det kan medføre en livstruende dissemineret infektion.

Hos børn giver BCG op mod 75% beskyttelse mod de komplicerede former af TB, miliær-TB og tuberkuløs meningitis, mens beskyttelsen er dårligere mod lunge-TB.

Effekten af BCG-vaccination hos voksne er kontroversiel. Der er ikke dokumenteret effekt af revaccination.

 • Vaccination mod tuberkulose i form af BCG foreslås fortsat til rejsende til endemiske områder med incidens af TB på >25/100.000/år ved langvarig eller gentagen rejse, dvs. mindst 3-6 måneders eksponeringstid.
 • Særligt børn, som tager på selv kortere besøg i deres/forældrenes hjemland, og dermed har tæt kontakt til lokalbefolkningen, anbefales vaccineret.

Se her om udbredelsen: Tuberkulose udbredelse - CDC

Vaccination af voksne langtidsrejsende anbefales ikke rutinemæssigt, men

 • Særligt eksponerede, som fx sundhedspersonale, der kommer i kontakt med TB-patienter, kan overvejes vaccineret.

Du er altid velkommen til at henvende dig til klinikken og få mere information vedrørende tuberkulose-testen eller vaccinationen mod tuberkulose. 

Du kan både ringe på mobil: 42 26 00 00 eller maile til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ved vaccination med en vaccine, der indeholder levende svækkede bakterier eller virus, er der nogle specielle forholdsregler man skal være opmærksom på. Der er specielt nogle helbredsmæssige tilstande, hvor vaccinen bør og skal undgås.

Derfor indhenter lægen altid oplysninger, vedrørende de relevante nedenstående punkter, før vaccination.

Der findes flere levende svækkede vacciner:
Vaccine mod gul feber, Skoldkopper, Helvedesild, Tuberkulose og MFR-vaccinen (mæslinger/fåresyge/røde hunde) eller Kolera, Rotavirus og Tyfus (oral administration).

Tilstande eller årsager til IKKE at vaccinere med levende svækket vaccine:

 • Vaccination med en anden levende svækket vaccine inden for de sidste 4 uger. Der skal være et interval på mindst 4 uger fra andre levende svækkede vacciner, hvis de ikke administreres samtidigt.
 • Tidligere overfølsomhed overfor vaccinen, over for et eller flere af hjælpestofferne eller over for f. ex gelatine og neomycin (som kan være tilstede som reststoffer i flere af vaccinerne.
 • Allergi overfor æg eller hønseproteiner, idet nogle vacciner er produceret på specielle patogenfrie kyllingeembryoer.
 • Bloddyskrasi, leukæmi, lymfomer af enhver type eller andre maligne neoplasmer som påvirker blod- og lymfesystemet.
 • Personer, som gennemgår immunsuppressiv behandling (inklusive høje doser kortikosteroider)
 • Alvorlig humoral eller cellulær (primær eller erhvervet) immundefekt, f.eks. alvorlig kombineret immundefekt, agammaglobulinæmi, aids, symptomgivende hiv-infektion eller en aldersspecifik CD4+ T-lymfocytprocent hos børn under 12 måneder: CD4+ <25%; hos børn i alderen 12-35 måneder: CD4+ <20%; hos børn i alderen 36-59 måneder: CD4+ <15%
 • Personer, hvor der i familien er medfødt eller arvelig immundefekt, medmindre det kan påvises, at den potentielle modtager af vaccinen har et fungerende immunforsvar.
 • Aktiv, ubehandlet tuberkulose.
 • Akut sygdom eller sygdom med feber >38,5 °C; En almindelig forkølelse med lavere feber i er i sig selv ikke en kontraindikation for vaccination.
 • Endvidere skal graviditet undgås 1 måned efter vaccination.
 • Administration af levende svækkede vacciner kræver at modtager har en alder, hvor vaccinen anbefales. Ofte er der en minimumsalder og en maksimumalder, der er specifik for den enkelte vaccine.
 • Administration af Rotarix (oral vaccine) skal udelades hos personer med ukorrigeret medfødt misdannelse af mave-tarmkanalen, som vil medføre prædisponering for invagination eller tidligere invagination i anamnesen.
 • Administration af orale levende svækkede vacciner, skal udelades hos personer, der lider af akut diarré eller opkastning.
 • Den orale vaccine mod tyfus bør ikke tages samtidigt med antibiotika og malarialægemidler. Der bør være et mellemliggende tidsinterval, der varierer for de enkelte vacciner.
 • Den orale vaccine mod tyfus indeholder lactose og saccarose, hvorfor intolerance overfor disse stoffer gør at vaccinen ikke bør anvendes.
 • Den orale vaccine mod tyfus har en kapsel, der indeholder phthalater, hvorfor den ikke bør administreres til personer med lav legemsvægt.

 

Kildemateriale til ovenstående er produktresumé for de forskellige levende svækkede vacciner.

Sygdom:

Jetlag kan opstå ved rejser over flere (>3) tidszoner og skyldes en uoverensstemmelse mellem det ”indre ur” og tiden på rejsemålet. Det er værre at rejse mod øst end mod vest.

Symptomerne er søvnforstyrrelser, træthed, hovedpine, irritabilitet, koncentrationsbesvær og nedsat appetit. I modsætning til rejsetræthed forsvinder symptomerne ikke efter en god nats søvn.

Forebyggelse og behandling:

Det indre ur styres af flere faktorer; lys, hormonet melatonin, fysisk aktivitet og måltider. Derfor anbefales det at man straks følger døgnrytmen på rejsemålet. Tilvænning tager cirka ét døgn per tidszone.

Melatonin tabletter på 3-5 mg taget før sengetid kan afhjælpe søvnforstyrrelser og hjælpe med tilvænning til det rejsemålets døgnrytme. Melatonin tabletter kan købes i håndkøb i mange lande.

Klinikadresse

Lyngby Hovedgade 11 B, 2800 Kgs. Lyngby
Betaling i klinikken via MobilePay

Kontakt

Tlf.: 42 26 00 00
Mail: info@vaccinespecialisten.dk

Bestil tid i dag!

Ring på telefon 42 26 00 00 eller
brug vores online booking døgnet rundt.